Blue Sky Bargaining

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Blue Sky Bargaining

การเจรจาต่อรองที่เป็นไปไม่ได้

การเจรจาต่อรองที่นายจ้าง – ลูกจ้าง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทำให้การเจรจาต่อรองไม่ประสบผลสำเร็จ แท้จริงแล้วกรณีนี้ไม่ใช่การร่วมเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองที่เป็นไปไม่ได้
Synonyms: การเจรจาต่อรองที่เป็นไปไม่ได้

รับข่าวสารกรม