Call Pay, Call-in Pay

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Call Pay, Call-in Pay

ค่ารองาน

เงินที่นายจ้างตกลงที่จะจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นการประกันการมาทำงาน ตามเวลาทำงานปกติของลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างไม่มีงานให้ทำในเวลานั้นๆ ค่ารองาน
Synonyms: ค่ารองาน

รับข่าวสารกรม