Casual Workers,Casual Labour

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Casual Workers,Casual Labour

คนงานจร

ผู้ที่รับจ้างทำงานในระยะเวลาสั้น โดยไม่ขึ้นกับสถานประกอบการหรือนายจ้างคนใดโดยเฉพาะ ส่วนมากเป็นแรงงานไม่มีฝีมือ และเคลื่อนย้ายไปหางานทำเป็นครั้งคราวตามฤดูกาล ตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือตามความพอใจของตนเอง คนงานจร
Synonyms: คนงานจร

รับข่าวสารกรม