Closed Shop

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Closed Shop

กิจการที่จ้างเฉพาะสมาชิกสหภาพ

เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงานที่ระบุว่านายจ้างจะต้องจ้างเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานเข้าทำงานด้วย กิจการที่จ้างเฉพาะสมาชิกสหภาพ
Synonyms: กิจการที่จ้างเฉพาะสมาชิกสหภาพ

รับข่าวสารกรม