Closed union

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Closed union

สหภาพแรงงานปิด

สหภาพแรงงานปิดจะพยายามกีดกันหรือไม่ให้โอกาสบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิกโดยการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นสมาชิกให้ยากแก่การปฏิบัติ และ / หรือ เก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นสมาชิกสูงมาก ทั้งนี้เพื่อสงวนโอกาสการมีงานทำหรือสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ให้กับสมาชิกเดิม สหภาพแรงงานปิด
Synonyms: สหภาพแรงงานปิด

รับข่าวสารกรม