Company Town

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Company Town

เมืองบริษัท

บริษัทที่รวมคนงานเข้าอยู่อาศัยด้วยกัน มีกิจการและดำเนินงานคล้ายเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง คนทำงานมีที่อยู่อาศัยหรือตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริษัทนี้ และทำงานให้กับบริษัทภายใต้แผนการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทเอง มีบริษัทเป็นเจ้าของกิจการทุกอย่างนับตั้งแต่ที่ดิน สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค ร้านค้าและสถานเริงรมย์หรือที่พักผ่อนหย่อนใจ คนงานหรือลูกจ้างได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง แต่ค่าจ้างนั้นจะกลับคืนไปสู่นายจ้างในรูปของการจับจ่ายใช้สอยให้แก่ร้านค้าและสถานให้บริการต่างๆ ของบริษัท เมืองบริษัท
Synonyms: เมืองบริษัท

รับข่าวสารกรม