Compulsory Arbitration

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Compulsory Arbitration

การชี้ขาดโดยบังคับ

เป็นการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยบุคคลที่สาม ซึ่งกฎหมายระบุให้นำมาใช้หลังจากที่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ในขั้นการไกล่เกลี่ย เช่น การที่กรณีพิพาทแรงงานนั้นอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความสงบสุขของประชาชน การชี้ขาดโดยบังคับ
Synonyms: การชี้ขาดโดยบังคับ

รับข่าวสารกรม