Conciliation

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Conciliation

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานประกอบด้วยบุคคลสามฝ่าย คือ นายจ้าง ลูกจ้าง ซึ่งเป็นคู่กรณีในข้อพิพาทแรงงานและบุคคลที่สามซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในการพิพาท ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อให้คู่กรณีหาข้อยุติร่วมกัน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานนี้ ปกติเป็นบริการของรัฐ ซึ่งไม่มีอำนาจบังคับให้คู่กรณีทำความตกลงกัน แต่ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่ในการนัดหมายให้คู่กรณีมีโอกาสพบปะและเจรจากัน เป็นผู้อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้หาทางทำให้บรรยากาศในการเจรจาเป็นไปด้วยดี ผ่อนคลายความตึงเครียดและสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเหตุผลและวิธีการที่จะแก้ปัญหาเพื่อหาข้อยุติร่วมกันเองด้วย
คำนี้มักใช้ในความหมายเดียวกันกับการประนอมข้อพิพาทแรงงาน (Mediation)ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการยื่นข้อเรียกร้องแล้วไม่ได้เจรจากันภายในกำหนดเวลาสามวัน หรือมีการเจรจากันแต่ตกลงกันไม่ได้ให้บุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเรียกว่าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน มีอำนาจดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ภายในเวลาห้าวัน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
Synonyms: การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน

รับข่าวสารกรม