Conciliator

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Conciliator

ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน

ผู้ทำหน้าที่ระงับข้อพิพาทแรงงานในฐานะคนกลางโดยวิธีไกล่เกลี่ยและพยายามช่วยให้คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
Synonyms: ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน

รับข่าวสารกรม