Grievance

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Grievance

ข้อร้องทุกข์

เป็นการร้องเรียนในสิ่งที่เป็นความไม่พอใจหรือเหตุเดือดร้อนของลูกจ้างหรือองค์การลูกจ้าง เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับการทำงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง รวมทั้งเกี่ยวกับสภาพการทำงาน การบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา ตลอดจนเรื่องส่วนตัวของลูกจ้างด้วย
ข้อร้องทุกข์มิใช่การเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างหรือเงื่อนไขการทำงาน
ข้อร้องทุกข์อาจมาจากฝ่ายนายจ้าง หรือองค์การนายข้างก็ได้ ข้อร้องทุกข์
Synonyms: ข้อร้องทุกข์

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน