Hold-Back Pay

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Hold-Back Pay

ค่าจ้างคงจ่ายหลังงวด

เป็นค่าจ้างที่ลูกจ้างได้ทำงานไปแล้ว ระหว่างวันสุดท้ายของงวดการจ่ายค่าจ้างกับวันที่กำหนดจ่ายค่าจ้างสำหรับงวดนั้น (โดยทั่วไปมักจะไม่เกิน ๒-๓ วัน) เงินจำนวนนี้นายจ้างยังไม่จ่ายให้จนกว่าจะถึงกำหนดการจ่ายเงินของงวดถัดไป
ตัวอย่างเช่น กำหนดงวดการจ่ายค่าจ้างทุก ๑๕ วัน (๑-๑๕ และ ๑๖ วันสุดท้ายของเดือน) และกำหนดวันจ่ายค่าจ้างหลังวันสุดท้ายของงวด การจ่ายค่าจ้าง ๓ วัน คือวันที่ ๑๘ และวันที่ ๓ ค่าจ้างระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ และวันที่ ๑-๓ ถือเป็น Hold-Back Pay ค่าจ้างคงจ่ายหลังงวด
Synonyms: ค่าจ้างคงจ่ายหลังงวด

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน