Homework

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Homework

อุตสาหกรรมในครัวเรือน

เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ผลิตในบ้านหรือที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล ผลิตสินค้าแบบขายส่ง ให้แก่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างโดยนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนอุปกรณ์ในการผลิตให้ สินค้าที่ผลิตส่วนมากเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ทำด้วยมือหรือเป็นงานฝีมือ เช่น การเย็บปักถักร้อย การประดิษฐ์ดอกไม้ ตุ๊กตา หรือของเด็กเล่น ฯลฯ นอกจากนี้อาจเป็นการผลิตชิ้นส่วนบางชิ้น หรือบางขั้นตอนของผลิตภัณฑ์เพื่อให้โรงงานนำไปประกอบเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่อไป การผลิตสินค้าดังกล่าวคิดค่าจ้างเป็นรายชิ้นหรือตามผลงานที่ทำได้ ส่วนมากให้สมาชิกในครอบครัวทำ อุตสาหกรรมในครัวเรือน
Synonyms: อุตสาหกรรมในครัวเรือน

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน