Hot Goods

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Hot Goods

สินค้าร้อน

หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ผลิตในขณะที่ลูกจ้างกำลังนัดหยุดงาน และผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตโดยจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สินค้าร้อน
Synonyms: สินค้าร้อน

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน