คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Absence

การขาดงาน / การไม่มาทำงาน

การที่ลูกจ้างหรือผู้ทำงานไม่มาทำงานตามปกติเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งวัน หนึ่งกะ
Synonyms - การขาดงาน / การไม่มาทำงาน
Absence Rate

อัตราการขาดงาน

เป็นตัวเลขสถิติ ที่แสดงอัตราการขาดงานหรือเวลาที่สูญเสียไปเนื่องจากการขาดงานต่อการทำงานในระยะเวลาหนึ่ง
Synonyms - อัตราการขาดงาน
Absentee Interview

การสัมภาษณ์ผู้ขาดงาน

การที่ฝ่ายบริหารจัดประชุม หรือพบปะพูดคุย และสัมภาษณ์ลูกจ้างที่ขาดงาน ให้ทราบถึงเหตุผลในการขาดงาน
Synonyms - การสัมภาษณ์ผู้ขาดงาน
Accession Rate

อัตราการเพิ่มคนเข้าทำงาน

อัตราการเพิ่มคนเข้าทำงาน
Synonyms - อัตราการเพิ่มคนเข้าทำงาน
Accident

อุบัติเหตุหรืออุปัทวเหตุ

เหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่คาดคิดหรือไม่อาจทราบล่วงหน้า
Synonyms - อุบัติเหตุหรืออุปัทวเหตุ
Accident Frequency Rate Synonyms - อัตราความถี่ของการประสบอันตราย
Accident Insurance

การประกันการประสบอันตราย

การให้ความคุ้มครองและให้หลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
Synonyms - การประกันการประสบอันตราย
Accident Prone

ลูกจ้างที่มีแนวโน้มที่จะประสบอันตรายสูง

ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานบ่อยครั้ง
Synonyms - ลูกจ้างที่มีแนวโน้มที่จะประสบอันตรายสูง
Accident Severity Rate Synonyms - อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย
Across The Board Increase

การขึ้นค่าจ้างเท่ากัน

การที่นายจ้างขึ้นหรือเพิ่มค่าจ้างเท่ากันให้แก่ลูกจ้างทั้งหมด
Synonyms - การขึ้นค่าจ้างเท่ากัน
Adoption Leave

การอนุญาตให้ลูกจ้างลางานได้เป็นกรณีพิเศษ

การจ้างที่นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างลางานเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
Synonyms - การอนุญาตให้ลูกจ้างลางานได้เป็นกรณีพิเศษ
Agency Shop

การเรียกเก็บเงินจากผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพ

ข้อกำหนดสำหรับลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน

Synonyms - การเรียกเก็บเงินจากผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
Agitator

ผู้นำการก่อกวน

ผู้ชักชวนและปลุกปั่นลูกจ้างให้ก่อความไม่สงบ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน
Synonyms - ผู้นำการก่อกวน
Apprentice

ช่างฝึกหัด

เป็นผู้อยู่ในระหว่างการฝึกงานอาชีพช่าง
Synonyms - ช่างฝึกหัด
Apprenticeship

การฝึกงานช่าง

การเพิ่มพูนทักษะฝีมือเพื่อเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือตามสาขาอาชีพ ทั้งนี้
Synonyms - ช่างฝึกหัด
Apprenticeship Committee

คณะกรรมการฝึกงานช่าง

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนายจ้างและผู้แทนสหภาพแรงงาน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการฝึกงานช่าง
Synonyms - คณะกรรมการฝึกงานช่าง
Arbitration

การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานต่างๆ ไม่สามารถตกลงกันในข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น
Synonyms - การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
Arbitration Award

คำวินิจฉัย /คำชี้ขาด

คือ ข้อความ เนื้อหาหรือข้อกำหนดซึ่งเป็นผลจากการตัดสินของผู้ชี้ขาด
Synonyms - คำวินิจฉัย /คำชี้ขาด
Arbitrator

ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ผู้ทำหน้าที่ตัดสินและกำหนดข้อปฏิบัติให้แก่คู่พิพาทแรงงาน
Synonyms - ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
Assessments

เงินบำรุงพิเศษ

เป็นเงินที่สหภาพแรงงานเรียกเก็บจากสมาธิเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากค่าบำรุงปกติ
Synonyms - เงินบำรุงพิเศษ

รับข่าวสารกรม