หน่วยงานส่วนกลาง

การติดต่อ

ที่อยู่:
ภายในกระทรวงมหาดไทย อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (เดิม) ชั้น 1-2 ถ.อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
0 2221 0947, 0 2221 1893-4, 0 2221 0731,0 2221 0960 ต่อ 20-29,31,32
โทรสาร:
ต่อ 11,30

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน