หน่วยงานส่วนกลาง

การติดต่อ

ตำแหน่ง:
รองอธิบดี
โทรศัพท์:
0 2660 2111-12 , เลขานุการ 0 2660 2113
โทรสาร:
0 2660 2110

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน