หน่วยงานส่วนกลาง

การติดต่อ

ตำแหน่ง:
ผู้ตรวจราชการกรม
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

เลขานุการ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราภา นาไชยธง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
2. คุณฐิติญาภรณ์ รอดหลง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ