บริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมสวัสดิการและคุ้มรองแรงงาน

ยื่นแบบรายงานข้อมูลตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
1. รายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน
2. แจ้งการจ้าง/สิ้นสุดการจ้างแรงงานอายุ 15-18ปี

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
1. แจ้งฝึกอบรม/ผลการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
2. แจ้งผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
3. แจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี
4. แจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี
5. แจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคในเรื่องรังสี
6. แจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นหน้าที่
7. รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี
8. รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
9. รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
10. แจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและป้องกันแก้ไข
11. แจ้งสถานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างทำงานประดาน้ำ
12. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
13. รายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากความร้อน
14. รายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากแสงสว่าง
15. รายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากเสียง
16. แจ้งการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน ตามมาตรา 34 (1) และ (2)
17. ส่งสำเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคม

ยื่นคำขอรับบริการผ่านอินเทอร์เน็ต


บริการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บริการเกี่ยวกับสวัสดิการ
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บริการเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์
     ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รับข่าวสารกรม