คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Day Work

งานกลางวัน

งานซึ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินคงที่แน่นอน สำหรับการทำงานในช่วงกลางวัน โดยปกติเป็นการทำงานของคนงานจร (casual labour)
Synonyms - งานกลางวัน
Day Worker

ผู้ทำงานกลางวัน

คนงานหรือลูกจ้างที่รับจ้างทำงานเป็นรายวันในช่วงกลางวัน ส่วนมากเป็นคนงานจร และทำงานประเภทที่ไม่ต้องใช้ฝีมือหรือความชำนาญ
Synonyms - ผู้ทำงานกลางวัน
Dead Time

เวลาสูญเปล่า

หมายถึง ระยะเวลาที่ลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติเนื่องจากเหตุบางประการที่มิใช่ความผิดของลูกจ้าง เช่น ในกรณีที่เครื่องจักรขัดข้อง ขาดวัตถุดิบ ขาดกำลังคน ฯลฯ
ในกรณีเช่นนี้ ลูกจ้างไม่ต้องรับผิดชอบและนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้เช่นเดียวกับลูกจ้างได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ
Synonyms - เวลาสูญเปล่า
Dead Wood

บุคคลหรือสิ่งที่ไร้ประโยชน์

บุคคลหรือสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์และไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป
Synonyms - บุคคลหรือสิ่งที่ไร้ประโยชน์
Dead Work

งานเตรียมการเพื่อการผลิต

เป็นงานในกิจการเหมืองแร่หรือกิจการระเบิดหินที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิต แต่เป็นงานที่จำเป็นต่อการเตรียมการผลิตต่อไป เช่น การขุดหน้าดินหรือการเคลื่อนย้ายหิน
Synonyms - งานเตรียมการเพื่อการผลิต
Dead-End Job

งานที่ไม่ก้าวหน้า

งานที่ไม่มีอนาคตหรือไม่มีทางก้าวหน้าต่อไป
Synonyms - งานที่ไม่ก้าวหน้า
Deadheading

การเสียโอกาส, การสูญเปล่า

เป็นคำที่มีหลายความหมายในกรณีต่าง ๆ คือ
๑. ในด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การที่ลูกจ้างผู้มีอาวุโสสูง ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เนื่องจากขาดความสามารถและคุณสมบัติที่จำเป็น ลูกจ้างซึ่งอาวุโสน้อยกว่าจึงได้รับการพิจารณาแต่งตั้งแทน
๒. ในอุตสาหกรรมขนส่ง หมายถึง การที่รถบรรทุกเปล่าวิ่งไปยังสถานีหรือจุดหมายปลายทางโดยไม่มีสินค้าหรือสิ่งของใดๆ บรรทุกไปด้วย ถือเป็นการเสียเที่ยวหรือสูญเปล่า
๓. การเคลื่อนย้ายของลูกจ้าง ในอุตสาหกรรมขนส่งจากท้องที่หนึ่งไปยังท้องที่อื่น ๆ
Synonyms - การเสียโอกาส, การสูญเปล่า
Death Benefits

ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย

เงินที่ผู้มีสิทธิ์หรือทายาทของลูกจ้างได้รับตามที่กฎหมายกำหนดในกรณีลูกจ้างเสียชีวิต
Synonyms - ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย
Demotion

การลดตำแหน่ง

การที่ลูกจ้างถูกย้ายไปอยู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ต่ำกว่าเดิมหรือถูกลดเงินเดือน ซึ่งอาจเป็นการลงโทษ เนื่องจากขาดประสิทธิภาพหรือบกพร่องในหน้าที่หรืออาจจะมิใช่ความผิดของลูกจ้าง แต่เนื่องจากผลผลิตตกต่ำหรือภาวะเศรษฐกิจและการตลาดก็ได้
Synonyms - การลดตำแหน่ง
Dilution of Labour

การกระจายงาน

เป็นคำที่ใช้ในการแบ่งงาน ซึ่งโดยปกติเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือ ให้ผู้ที่มีมือน้อยกว่าได้เข้าทำงานนั้นในกรณีที่ขาดแคลนแรงงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือ
Synonyms - การกระจายงาน
Disability

การสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน

การที่บุคคลหรือลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเนื่องจากการเจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ หรือประสบอันตรายจนสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน
Synonyms - การสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน
Disability Insurance

การประกันการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน

การให้ความคุ้มครองและให้หลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน
Synonyms - การประกันการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน
Discharge

การให้ออกหรือไล่ออก

การที่ลูกจ้างถูกไล่ออกจากงานในกรณีที่กระทำความผิด เช่น ละเมิดกฎข้อบังคับของสถานประกอบการหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่งาน การถูกไล่ออกจากงานทำให้ลูกจ้างสูญเสียสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับ เข่น อายุงาน บำเหน็จ บำนาญ ค่าชดเชย เป็นต้น
Synonyms - การให้ออกหรือไล่ออก
Discrimination

การเลือกปฏิบัติ

การที่นายจ้างไม่มีความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อลูกจ้าง และขาดความเป็นธรรม เช่น การแบ่งแยกพวกพ้อง สถาบัน เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ เพศ สีผิว และแนวทางความคิด ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อความก้าวหน้าหรือฐานะในการทำงานของลูกจ้าง
Synonyms - การเลือกปฏิบัติ
Dismissal Pay

ค่าชดเชย

เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำเมื่อเลิกจ้าง เมื่อเลิกจ้าง ลูกจ้างประจำที่ไม่มีกำหนดเวลาจ้างแน่นอนและมิใช่ลูกจ้างทดลองงานโดยลูกจ้างนั้นไม่มีความผิดและไม่สมัครใจที่จะออกจากงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ กำหนดไว้ว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างประจำดังกล่าวในกรณีที่ลูกจ้างนั้นทำผิดตามที่กฎหมายแรงงานระบุไว้แน่ชัด กล่าวคือ ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่ง และนายจ้างได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว ละทิ้งหน้าที่สามวันทำงานติดต่อกัน ประมาทเลินเล่อให้นายจ้างเสียหายร้ายแรง หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก (ตามกฎหมายแรงงานของไทย)
Synonyms - ค่าชดเชย
Disputants

ผู้พิพาท

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทแรงงาน โดยอาจเกี่ยวข้องในฐานะฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องหรือฝ่ายรับข้อเรียกร้องก็ได้
Synonyms - ผู้พิพาท
Dispute

ข้อพิพาท

ข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน หรือระหว่างสหภาพแรงงานหนึ่ง หรือระหว่างสหภาพ กับสมาชิกก็ได้
Synonyms - ข้อพิพาท
Dispute Adjustment

การปรับข้อพิพาทแรงงาน

การพยายามทำให้ข้อพิพาทแรงงานเข้ามาสู่จุดที่คู่กรณีสามารถยอมรับหรือตกลงกันได้
Synonyms - การปรับข้อพิพาทแรงงาน
Dispute Notice

การแจ้งข้อพิพาทแรงงาน

การที่ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้อง แจ้งรายละเอียดของข้อพิพาทแรงงานเป็นหนังสือ ต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมาย
Synonyms - การแจ้งข้อพิพาทแรงงาน
Docking

การหักเงินค่าจ้าง

ลูกจ้างอาจถูกหักเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างในกรณีที่ทำผิดระเบียบวินัยหรือกฎข้อบังคับ เช่น ไม่มาทำงานโดยไม่มีการลาหรือขาดงาน มาทำงานสาย เฉื่อยชา ทำให้ทรัพย์สินของนายจ้างเสียหาย ดังนี้ เป็นต้น การหักเงินเดือนนี้อาจถือเป็นการลงโทษผู้กระทำผิด แต่การหักเงินเดือนจนทำให้ค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ก็อาจเป็นการผิดกฎหมายได้
Synonyms - การหักเงินค่าจ้าง

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน