คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Work Measurement

การวัดผลงาน

การหาผลการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อให้ทราบว่าในระยะเวลาหนึ่ง ๆ แต่ละคนทำงานได้ปริมาณและคุณภาพเพียงไร การวัดผลโดยทั่วไปอาศัยตัวเลขทางสถิติหรืออาจใช้เทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้ทราบผลได้
Synonyms - การวัดผลงาน
Work Permits

ใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว คือ ใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานอย่างใดไว้ก็ได้ โดยให้คนต่างด้าวรับทราบด้วย
Synonyms - ใบอนุญาตทำงาน
Work Rules

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่นายจ้างหรือสถานประกอบการกำหนดขึ้น ให้ลูกจ้างยึดถือปฏิบัติ หากฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษได้
Synonyms - ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
Work Sharing

การเฉลี่ยงาน

แผนซึ่งนายจ้างหรือนายจ้างและสหภาพแรงงานร่วมกันกำหนดขึ้น ในกรณีที่กิจการประสบปัญหาในการดำเนินงานเพื่อไม่ต้องลดจำนวนลูกจ้างหรือลดน้อยที่สุด โดยอาจลดปริมาณการผลิตและลดชั่วโมงทำงานของแต่ละคนลง เพื่อให้ลูกจ้างมีงานทำโดยทั่วถึงกัน
Synonyms - การเฉลี่ยงาน
Work Stoppage

การหยุดงาน

มีความหมายและผลเช่นเดียวกับการนัดหยุดงาน บางครั้งจะใช้แทนกันเพื่อความสละสลวยในด้านภาษา (สำหรับภาษาต่างประเทศ)
Synonyms - การหยุดงาน
Workaholic

คนบ้างาน

คนที่หมกมุ่นกับงานมากเกินปกติเป็นประจำไม่สามารถควบคุมตัวเองให้ทำงานในเวลาที่พอเหมาะ และติดการทำงานเหมือนคนที่ติดยาเสพติด
Synonyms - คนบ้างาน
Workdays Lost

วันที่ทำงานที่สูญเสีย

วันที่ทำงานที่สูญเสียเนื่องจากการทีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง
Synonyms - วันที่ทำงานที่สูญเสีย
Working Employer

นายจ้างผู้ร่วมทำงานกับลูกจ้าง

ได้แก่ นายจ้างหรือบุคคลผู้ซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานและเป็นผู้ควบคุมเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ลงมือปฏิบัติงานนั้นไปด้วย ซึ่งมักจะได้แก่นายจ้างในงานประเภทช่างฝีมือ
Synonyms - นายจ้างผู้ร่วมทำงานกับลูกจ้าง
Working Group

คณะทำงาน

กลุ่มคนซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากงานในหน้าที่ประจำตามปกติ เมื่องานสำเร็จตามวัตถุประสงค์คณะทำงานก็จะสลายตัว
Synonyms - คณะทำงาน
Workmen’s Compensation

เงินทดแทน

เงินที่นายจ้างหรือกองทุนเงินทดแทนจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง
เงินทดแทนประกอบด้วย
ค่าทดแทน จ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอันตรายที่ได้รับและค่าจ้างที่เคยได้รับ
ค่ารักษาพยาบาล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยนั้นบรรเทาหรือหมดสิ้นไป และรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทำหน้าที่แทน หรือช่วยอวัยวะที่ประสบอันตราย โดยจ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงและจำเป็น ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนด
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ในกรณีที่ลูกจ้างพิการเนื่องจากการทำงานและคณะที่ปรึกษาเงินทดแทนในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน มีความเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ลูกจ้างสามารถกลับไปประกอบอาชีพเดิมหรือประกอบอาชีพใหม่เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวต่อไปได้ ให้นายจ้างจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ค่าทำศพ ในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายจ้างให้ผู้มีสิทธิของลูกจ้างที่ตายเป็นจำนวนเงินตามที่กฎหมายกำหนด
Synonyms - เงินทดแทน

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน