Forced Labour

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Forced Labour

แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ

แรงงานที่ถูกเกณฑ์หรือถูกบังคับให้ทำงาน โดยมิได้สมัครใจ ทั้งนี้ไม่รวมถึงงานหรือบริการที่เกณฑ์โดยกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารหรือการเกณฑ์แรงงานนักโทษหรือการเกณฑ์แรงงานในกรณีฉุกเฉิน เช่น ในระหว่างสงคราม ภัยพิบัติ และกรณีอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตราย รวมไปถึงการดำเนินการซึ่งถือเป็นหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนเพื่อประโยชน์โดยตรงของชุมชนนั้น แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
Synonyms: แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน