Frictional Unemployment

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Frictional Unemployment

การว่างงานตามภาวะความฝืดของตลาดแรงงาน

เป็นการว่างงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากภาวะความฝืดของตลาดแรงงานในบางเวลาซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุต่างๆ เช่นความล้มเหลวทางการเงินของสถานประกอบการ เงื่อนไขและคุณสมบัติบางประการที่นายจ้างหรือสหภาพแรงงานกำหนดขึ้น และอาจรวมถึงการเลือกงาน หรือค่านิยมในงานบางอย่างของลูกจ้าง การว่างงานตามภาวะความฝืดของตลาดแรงงาน
Synonyms: การว่างงานตามภาวะความฝืดของตลาดแรงงาน

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน