Furlough

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Furlough

การลาหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ

การที่ลูกจ้างขอหยุดงานชั่วคราวโดยมีกำหนดระยะเวลาเนื่องจากลูกจ้างอาจมีปัญหาหรือมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดงานในระยะนั้น และจะกลับเข้าทำงานต่อไปตามเดิมเมื่อพ้นระยะดังกล่าว การลาหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ
Synonyms: การลาหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน