คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Industrial Democracy

ประชาธิปไตยในอุตสาหกรรม

เป็นการบริหารงานแบบประชาธิปไตยในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับระบอบประชาธิปไตยในทางการเมือง โดยฝ่ายนายจ้างยินยอมให้ฝ่ายลูกจ้างแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา ตลอดจนร้องทุกข์กับตัวแทนของฝ่ายนายจ้างเพื่อวางแนวทางหรือนโยบายในการบริหารงานร่วมกัน
Synonyms - ประชาธิปไตยในอุตสาหกรรม
Industrial Poison

สารพิษในอุตสาหกรรม

สารเคมี วัสดุหรือส่วนผสมที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่อาจเป็นอันตรายหรือเป็นพิษต่อคนงาน
Synonyms - สารพิษในอุตสาหกรรม
Industrial Psychology

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมปฏิกิริยา และการสนองตอบของคนในวงการอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง และเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
Synonyms - จิตวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Revolution

การปฏิวัติอุตสาหกรรม

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่อง (revolution) อย่างมิได้ค่อยเป็นค่อยไป (evolution)
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ระหว่างกลางศตวรรษที่ ๑๘ และครึ่งแรกของศตวรรษที่ ๑๙ จากความสำเร็จในด้านการผลิตและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่นำเข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรบางอย่าง เช่น เครื่องจักรไอน้ำ เครื่องทอผ้า เครื่องปั่นด้าย เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงต่างๆ ทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงมากและใช้แรงงานน้อย ประกอบกันการขนส่งสินค้า และคมนาคมเป็นไปได้สะดวกทำให้เศรษฐกิจการค้าแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
Synonyms - การปฏิวัติอุตสาหกรรม
Industrial Union

สหภาพแรงงานในกิจการประเภทเดียวกัน

สหภาพแรงงานในกิจการประเภทเดียวกัน เป็นสหภาพแรงงาน ซึ่งรับสมาชิกที่เป็นลูกจ้างหรือคนงานในกิจการประเภทเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องกัน เช่น รับเฉพาะลูกจ้างในอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ ลูกจ้างในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น สหภาพแรงงานประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า Vertical Union หรือสหภาพแรงงานแนวดิ่ง
Synonyms - สหภาพแรงงานในกิจการประเภทเดียวกัน
Industrialization

การเปลี่ยนแปลงการผลิตจากระบบเกษตรกรรมไปสู่ระบบอุตสาหกรรม

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการผลิตจากระบบการเกษตรและการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนมาเป็นการผลิตในโรงงานเพื่อการค้าหรือเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
Synonyms - การเปลี่ยนแปลงการผลิตจากระบบเกษตรกรรมไปสู่ระบบอุตสาหกรรม
Inflation

เงินเฟ้อ

ภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณเงินที่นำมาใช้จ่ายในท้องตลาดมีมากกว่าปริมาณสินค้าและบริการ ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและอำนาจซื้อของเงินลดน้อยลง หากภาวะดังกล่าวทำให้ประชาชนส่วนมากเกิดความไม่เชื่อถือในค่าของเงินที่กำลังใช้หมุนเวียนอยู่และพยายามที่จะใช้เงินออกไปให้มากที่สุดเพื่อแลกเอาสิ่งของเข้าเก็บไว้ ก็มักจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สหภาพแรงงานเรียกร้องให้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โบนัสและค่าครองชีพ
Synonyms - เงินเฟ้อ
International Labour Organization/ILO

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ในสังคมโดยให้ความคุ้มครองแรงงานและส่งเสริมในเรื่องการมีงานทำ การแรงงานสัมพันธ์ สภาพการทำงาน คุณภาพชีวิต หลักประกันและความมั่นคงในการทำงานของผู้ใช้แรงงานทั่วโลก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วยองค์กรหลักสามองค์กร คือ สมัชชาสมาชิก ซึ่งจะประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกปีละครั้งเกี่ยวกับการพิจารณาปัญหาต่างๆ คณะประศาสน์การซึ่งเป็นเสมือนคณะกรรมการบริหารและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ (อนุสัญญา + ข้อแนะ) และสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย
Synonyms - องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
International Labour Standard

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

คือ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานของสภาพการจ้างงาน ตลอดจนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการทำงาน มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเปรียบเสมือนประมวลกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศซึ่งที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศให้การรับรองและโดยปกติจะอยู่ในรูปของอนุสัญญา และข้อแนะ (ดูคำว่า Convention, Recommendation และ Ratification)
Synonyms - มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
Jack of All Trades

ผู้รู้อย่างเป็ด

บุคคลที่สามารถทำงานได้หลายประเภท แต่ไม่มีความชำนาญในงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ
Synonyms - ผู้รู้อย่างเป็ด
Job Analysis

การวิเคราะห์งาน

การวิเคราะห์งานรายละเอียดของลักษณะงานหรือตำแหน่งเพื่อกำหนดหน้าที่ ขอบเขตและความรับผิดชอบของงาน อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำงาน คุณสมบัติของผู้ทำงาน การเลื่อนตำแหน่งหรือความก้าวหน้า สภาพการทำงาน อัตราค่าจ้างและความสัมพันธ์กับงานอื่นๆ
Synonyms - การวิเคราะห์งาน
Job Breakdown

การย่อยงาน

การแบ่งงานหรือการแตกงานออกเป็นหลายหน่วยงานเพื่อแยกงานออกเป็นระดับต่างๆ ตามขั้นตอนความยากง่ายของงาน ทำให้งานบางขั้นตอนสามารถใช้แรงงานที่มีฝีมือน้อยกว่าได้
Synonyms - การย่อยงาน
Job Classification

การจัดประเภทงาน

การจำแนกลักษณะของงานต่างๆ เพื่อจัดประเภทให้เป็นหมวดหมู่หรือกลุ่มอาชีพตามลักษณะและรายละเอียดของงานนั้นๆ
Synonyms - การจัดประเภทงาน
Job Description

รายละเอียดของตำแหน่งงานหรือคำพรรณนางาน

เอกสารแสดงรายละเอียดของตำแหน่งงานที่ระบุลักษณะงาน วัตถุประสงค์ของงาน ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบัติและยศหรือชั้นของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น
Synonyms - รายละเอียดของตำแหน่งงานหรือคำพรรณนางาน
Job Evaluation

การประเมินค่างาน

การติดตามและวัดผลของงานที่ทำเพื่อประเมินคุณค่าของงานต่างๆ ให้ทราบว่างานนั้นๆ ให้ทราบว่างานนั้นๆ มีคุณภาพและให้ผลประโยชน์เพียงใดหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อช่วยในการกำหนดตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยการพิจารณาประกอบหรือควบคู่ไปกับการศึกษา ความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ความรับผิดชอบและช่วยในการกำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมแก่งาน และสอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ การพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนช่วยในการหาข้อบกพร่องของงานและแก้ไขให้ดีขึ้น
Synonyms - การประเมินค่างาน
Job Family

งานประเภทเดียวกัน

บรรดางานต่างๆ ที่มีลักษณะงานคล้ายกัน ใช้คนทำงานที่มีฝีมือ ประสบการณ์ การศึกษา ตลอดจนแนวความคิดและคุณสมบัติทั่วๆ ไปเหมือนกัน งานเหล่านี้จะถูกจัดรวบรวมเข้าอยู่ในกลุ่มงานหรืออาชีพประเภทเดียวกัน (ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ) โดยมีชื่อเรียกสำหรับกลุ่มอาชีพประเภทนั้นโดยเฉพาะ
Synonyms - งานประเภทเดียวกัน
Job Instructor

ผู้สอนงาน

ผู้ทำหน้าที่แนะนำ สอน หรือสาธิตวิธีทำงานให้แก่ผู้เข้าทำงานใหม่หรือผู้ที่ย้ายงานให้มีความเข้าใจงานที่จะทำวิธีทำงานและให้สามารถทำงานได้อย่างดีที่สุด
Synonyms - ผู้สอนงาน
Job Ranking

การจัดอันดับงาน

การจัดอันดับงานตามการประเมินค่าของงาน (job evaluation) และนำงานต่างๆ มาเปรียบเทียบกัน แล้วจัดอันดับตามความสำคัญมากน้อยของงานลดหลั่นกันไป
Synonyms - การจัดอันดับงาน
Job Rotation

การหมุนเวียนทำงานหรือการผลัดเปลี่ยนงาน

เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้กันในบางโรงงานหรือหน่วยงานบางแห่ง โดยให้โอกาสลูกจ้างได้คุ้นเคยกับงานทั่วๆ ไปภายในหน่วยงานหรือให้โอกาสลูกจ้างได้ศึกษา เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ซึ่งอาจช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่ขาดแคลนคนทำงาน เนื่องจากการขาดงาน อุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ทำให้ขาดคนงานในบางหน้าที่ ก็จะให้คนในแผนกอื่นๆ เข้าทำแทนได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนงานและไม่ทำให้งานเสีย นอกจากนี้ยังอาจเป็นผลในด้านการเสริมสร้างขวัญ เพื่อไม่ให้เกิดความจำเจเบื่อหน่ายและช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดภายในหน่วยงาน
Synonyms - การหมุนเวียนทำงานหรือการผลัดเปลี่ยนงาน
Joint Agreement

ข้อตกลงร่วมกัน

โดยทั่วไปเป็นสัญญาซึ่งกระทำร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานหลายๆ สหภาพกับนายจ้างหนึ่งคน หรือสหภาพแรงงานหนึ่งสหภาพกับนายจ้างหลายคน หรือระหว่างกลุ่มสหภาพกับกลุ่มนายจ้าง มักจะใช้กับการทำข้อตกลงระหว่างสหภาพแรงงานช่างฝีมือกับนายจ้างในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (ดูคำว่า Collective Agreement)
Synonyms - ข้อตกลงร่วมกัน

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line