คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Joint Board, Joint Council Board

คณะกรรมการสหภาพแรงงานร่วม

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้แทนสหภาพแรงงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่หรือภูมิภาคเดียวกัน เพื่อทำหน้าที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายแก้ปัญหาต่างๆ และกำหนดกิจกรรมหรือนโยบายเพื่อประโยชน์ของกลุ่มร่วมกันในบางครั้งคำนี้อาจเรียกว่า District Councils
Synonyms - คณะกรรมการสหภาพแรงงานร่วม
Joint Consultation

การร่วมปรึกษาหารือ

การประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนนายจ้างและผู้แทนลูกจ้าง ซึ่งจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น การพิจารณาคำร้องทุกข์ การปรองดองและระงับข้อขัดแย้ง สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน สวัสดิการ การปรับปรุงวิธีการทำงาน ฯลฯ นอกจากนี้การร่วมปรึกษาหารือยังเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้แทนนายจ้างใช้ในการแจ้งข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวของสถานประกอบการให้ผู้แทน
Synonyms - การร่วมปรึกษาหารือ
Joint Consultative Committee/J.C.C

คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ

กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อทำหน้าที่ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพการจ้างงาน และการส่งเสริมหรือพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
Synonyms - คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ
Journeyman

ช่างฝีมือ

ดูคำว่า Craftsma
Synonyms - ช่างฝีมือ
Jurisdictional Dispute

การแย่งอำนาจควบคุมการประกอบอาชีพ

ข้อขัดแย้งระหว่างสหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไปเกี่ยวกับการแย่งสิทธิในการควบคุมงานหรือการประกอบอาชีพในกิจการหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการจัดคนเข้าทำงานในอาชีพนั้น ข้อขัดแย้งดังกล่าวจะเกิดเฉพาะระหว่างสหภาพแรงงานที่อยู่ในเครือเดียวกัน
Synonyms - การแย่งอำนาจควบคุมการประกอบอาชีพ
Key Industry

อุตสาหกรรมหลัก

เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมนั้นอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศ สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วอุตสาหกรรมหลักมักจะได้แก่อุตสาหกรรมสินค้าประเภททุน การก่อสร้างอุตสาหกรรมเครื่องยนต์กลไกต่างๆ อุตสาหกรรมเหล็กกล้า ฯลฯ ส่วนใหญ่ประเทศที่กำลังพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมประเภทอาหาร หรือผลผลิตทางการเกษตรอาจเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ
Synonyms - อุตสาหกรรมหลัก
Key Job

งานหลัก

งานหรือตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นงานหลักหรือตำแหน่งสำคัญที่จะขาดเสียมิได้
Synonyms - งานหลัก
KickBack

สินบนที่ให้งานทำ

ลูกจ้างบางส่วนได้งานทำโดยการช่วยเหลือของหัวหน้างาน ตัวแทนของบริษัท ตัวแทนของสหภาพแรงงานหรือโดยนายจ้างเองก็ตาม ลูกจ้างเหล่านี้ต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งหรือยินยอมให้หักจากค่าจ้างให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่ช่วยให้ได้งานทำหลังจากเข้าทำงานแล้ว โดยมีสัญญา (หรือเป็นการข่มขู่บังคับที่ลูกจ้างต้องจำยอมเพื่อแลกกับงาน) หรือข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไป kickback เป็นวิธีการซึ่งไม่ถูกกฎหมาย
Synonyms - สินบนที่ให้งานทำ
Knocked off

การให้ออกหรือไล่ออก

การให้ลูกจ้างหรือพนักงานออกจากงาน (ดูคำว่า Discharged)
Synonyms - การให้ออกหรือไล่ออก
Labour Camp

สถานที่พักผ่อนของสหภาพแรงงาน

เป็นสถานที่สำหรับให้สมาชิกสหภาพและครอบครัวใช้พักผ่อนในวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือในวันหยุดอื่นๆ และอาจใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดประชุมสมาชิกเพื่อพัฒนาหรืออภิปรายปัญหาต่างๆ
ในสมัยศตวรรษที่ ๑๙ คำนี้หมายถึง แรงงานที่อพยพจากที่ต่างๆ มาอยู่รวมกันเป็นชุมชน (ในอเมริกา) ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอาชีพและจัดหางานด้วย
Synonyms - สถานที่พักผ่อนของสหภาพแรงงาน
Labour Conscription

การเกณฑ์แรงงาน

การใช้แรงงานโดยบังคับให้ทำงานโดยมิได้สมัครใจ ในกรณีปกติการเกณฑ์แรงงานไม่อาจกระทำได้ ยกเว้นในกรณีของรัฐที่อาจเกณฑ์แรงงานมาใช้ในการป้องกันประเทศหรือในกรณีฉุกเฉิน
Synonyms - การเกณฑ์แรงงาน
Labour Convention

การประชุมสมัชชาแรงงาน

หมายถึง การประชุมผู้แทนสหภาพแรงงานท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งอาจจัดให้มีการประชุมประจำปีหรือทุกสองปีเพื่อกำหนดนโยบายของสหภาพแรงงานและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมติ และการรับเอานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับและระเบียบต่างๆ นอกจากนั้นยังมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนนโยบาย และเลือกตั้งเจ้าหน้าที่และกรรมการบริหารสหภาพตามวาระ
อีกความหมายหนึ่งของคำว่า Labour Convention เกี่ยวโยงกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งมีการประชุมประจำปีเพื่อกำหนดมาตรฐานแรงงานให้มีลักษณะเช่นเดียวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ตามกฎบัตรสหประชาชาติที่เรียกกันว่า convention (อนุสัญญา) ซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่ประเทศสมาชิกยอมรับโดยสมัครใจ และมีผลใช้บังคับตามข้อกำหนดของอนุสัญญานั้น
Synonyms - การประชุมสมัชชาแรงงาน
Labour Court

ศาลแรงงาน

เป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของแต่ละประเทศเพื่อพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีแรงงาน บางประเทศเรียกว่าศาลแรงงานสัมพันธ์หรือศาลชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ศาลแรงงานมีลักษณะเป็นองค์คณะยิ่งกว่าที่จะเป็นในรูปแบบของศาลสถิตย์ยุติธรรม
สำหรับประเทศไทยศาลแรงงานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีแรงงาน องค์คณะผู้พิพากษามีลักษณะเป็นไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละหนึ่งคน
Synonyms - ศาลแรงงาน
Labour Demand

อุปสงค์แรงงาน

ความต้องการแรงงานในตลาดแรงงานหรือความต้องการจ้างงานของนายจ้าง
Synonyms - อุปสงค์แรงงาน
Labour Dispute

ข้อพิพาทแรงงาน

ข้อขัดแย้งระหว่างลูกจ้างหรือองค์การลูกจ้างกับนายจ้างหรือองค์การนายจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สภาพการทำงานหรือสิทธิของแต่ละฝ่าย
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นได้ ๒ กรณี กล่าวคือ เมื่อลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานและนายจ้างหรือสมาคมนายจ้าง ไม่ได้เริ่มเจรจากันภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ฝ่ายหนึ่งได้รับข้อเรียกร้องจากอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้มีการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือเมื่อทั้งสองฝ่ายได้เจรจาต่อรองเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว แต่ตกลงกันไม่ได้
Synonyms - ข้อพิพาทแรงงาน
Labour Economics

เศรษฐศาสตร์แรงงาน

วิชาที่ว่าด้วยการใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มครองให้มีสวัสดิภาพ เป็นแขนงหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เน้นในเรื่องการใช้แรงงานเพื่อการผลิต การให้บริการการจ้างแรงงาน ตลาดแรงงาน การมีงานทำ ค่าจ้าง รายได้ชั่วโมงทำงาน สภาพการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
Synonyms - เศรษฐศาสตร์แรงงาน
Labour Exit permit

การอนุญาตให้ออกไปทำงานนอกประเทศ

การที่คนงานจะออกไปทำงานต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตก่อน ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศที่อยู่ในภาวะสงคราม ได้ห้ามคนงานออกไปทำงานนอกประเทศก่อนได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการสูญเสียกำลังคน
Synonyms - การอนุญาตให้ออกไปทำงานนอกประเทศ
Labour Federation

สหพันธ์แรงงาน

สหพันธ์แรงงานเกิดจากการที่สหภาพแรงงานตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไปมารวมกัน หรือผนึกกำลังเป็นหน่วยงานเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ โดยมีนโยบายและผลประโยชน์ร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
Synonyms - สหพันธ์แรงงาน
Labour Force

กำลังแรงงาน

หมายถึง ประชากรที่อยู่ในวัยที่สามารถทำงานได้ และพร้อมที่จะทำงาน โดยไม่คำนึงว่าจะมีงานทำหรือไม่มีงานทำ แต่ละประเทศจะกำหนดอายุประชากรวันทำงานไว้แตกต่างกันตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคม สำหรับประเทศไทยกำหนดอายุไว้ตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป
อนึ่ง มีประชากรในวันทำงานส่วนหนึ่งที่ไม่จัดอยู่ในกำลังแรงงาน ได้แก่ ผู้ไม่ประสงค์จะทำงานและไม่พร้อมที่จะทำงาน เช่น ผู้ทำงานบ้าน ผู้ทำงานให้แก่องค์การ หรือสถาบันการกุศลต่างๆ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผลกำไรส่วนแบ่งหรือสิ่งตอบแทนอย่างใด นักเรียน นักศึกษาเต็มเวลา คนพิการที่ทำงานไม่ได้
Synonyms - กำลังแรงงาน
Labour Hour

ปริมาณงานต่อชั่วโมง

หมายถึง ปริมาณงานของคนงานคนหนึ่งๆ ที่ทำได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมง Labour Hour นี้ ใช้เป็นเครื่องช่วยในการคิดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
Synonyms - ปริมาณงานต่อชั่วโมง

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line