โครงการ เดิน - วิ่ง การกุศล Digital Run 2019


 

ด้วยมูลนิธิพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดกิจกรรมเดิน–วิ่งการกุศล “Digital Run 2019” ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีเป้าหมายของผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 2,000 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนทั้งกลุ่มปกติและกลุ่มผู้พิการ 2) เพื่อเป็นเวทีในการสร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCD) อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 3) เพื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมสุขภาพด้านการสื่อสารความรู้สุขภาพเฉพาะบุคคล (Health Literacy) หรือ H4U (Health for You) และ 4) เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย และสนับสนุนกองทุนส่งเสริมประสิทธิภาพ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน