ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ครั้งที่ 2/2562


ด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2564

โดยขั้นตอนการเสนอโครงการขอให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือหรือประสงค์จะใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าสามารถยื่นใบสมัครขอรับความช่วยเหลือ พร้อมรายละเอียดข้อเสนอโครงการตามแบบ 1 และแบบ 2 ที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยให้เสนอผ่านหน่วยงานภาครัฐ สมาคม หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ  


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน