ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง


ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ปรากฏว่ามีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมับติเบื้องต้นฯ จำนวน 14 ราย รายละเอียดตามประกาศ ก.ศป. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในการนี้ ก.ศป. ได้กำหนดให้เชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหาราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห้นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมับติเบื้องต้นฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดโดยแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. จัดทำหนังสือจ่าหน้าซองถึง "เลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด" สำนักงานศาลปกครองสูงสุด อาคารศาลปกครอง เลขที่ 20 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า "ความคิดเห็นในการคัดเลือกตุลาการศาลปกครอง"
2. ส่งทางโทรสารหมายเลข 0 2105 5562
3. ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษญ์ สำนักงานศาลปกครองสูงสุด โทรศัพท์ 0 2141 0903 โทรสาร 0 2105 5562 หรือสายด่วน 1355

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน