ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการ August Series 2021


ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, Al & loT Summit และ SME Smart Manufacturing จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4, ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรม เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานแต่ละโครงการ ดังนี้

     งาน eGovernment Forum เป็นการบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนทุกกิจกรรมที่รัฐบาลไทยจะสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น การปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงาน การให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นจะช่วยยกระดับภาครัฐ ไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัสโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

     งาน Education Next Forum เป็นเวทีสำคัญในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มพูน ภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ ซึ่งสอดรับกับทิศทางของโลกในการเป็น Smart Digital-Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

     งาน Healthcare Technology Summit wร้อมด้วยระบบสาธารณสุขที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยด้วย digital technology นำไปสร้างนวัตกรรมการบริการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี

     งาน AI & IoT Summit เกิดความตระหนักในกระแสเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนโลก ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายการใช้งานเทคโนโลยี AI + IOT ในการส่งเสริมให้สองนวัตกรรม ช่วยทำให้พัฒนาศักยภาพของทักษะทุนมนุษย์สามารถทำงานร่วมกับนวัตกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันแนวคิดในการสร้าง Talent Attraction ทางด้าน AI + 10Ts ในอนาคตอีกด้วย

     งาน SME Smart Manufacturing การยกระดับภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้อยู่รอดในศตวรรษที่ 21 ด้วยดิจิทัลเทคโนโลถือเป็นหัวใจสำคัญการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ การทำ Digital Transformation รวมไปถึงการปฏิบัติงานผ่าน IDA Platforr เพื่อธุรกิจโรงงานข้นาด SME ถือเป็นเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้เพื่อความเป็นอยู่ รู้เท่าทัน และเข้าใจในกระบวนการในโลกของ 5G

รูปแบบการจัดงาน
- การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง
- การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
- การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน และการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโชลูชั่น
- การถ่ายทอดประสบกรณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอที

ด้วยวัตถุประสงค์และรูปแบบการจัดงานดังกล่าวที่จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (OUGA) ในนามเจ้าภาพร่ามการจัดงาน จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวตามวันเวลาข้างต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.conferencethaiseries.com 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน