ประกาศรับสมัครบัณฑิต เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการจัดการ สินค้าอันตรายและการขนส่งข้ามแดน ปี 3


 

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

โทร.  0 2245 1707 ต่อ 1604 , 1610

โทรสาร  0 2248 3671

 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน