สสค.นครนายก ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)


วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายจิรภัทร ลือโฮ้ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และน.ส.อัชรา พัชอัย เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมกับผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายก และผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ให้กับสถานประกอบกิจการที่ขอการรับรองต่ออายุมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ดังนี้ 1.บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (โรงงาน 2) ตั้งอยู่เลขที่ 42/6 ม.4 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ประกอบกิจการเก็บถนอมและปรุงแต่งเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก มีลูกจ้างรวมทั้งหมด 3,133 คน ชาย 1,505 คน หญิง 1,628    2.บริษัท สานิต แอนด์ ซันส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 177 ม.6 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก ประกอบกิจการผลิตน้ำหอม เครื่องสำอาง อัดกระป๋อง มีลูกจ้างรวมทั้งหมด 140 คน ชาย 52 คน หญิง 88 คน ในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน