สสค. บึงกาฬ ตรวจสภาพการจ้าง การทำงาน และตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางนิตยา โพธิ์สุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาวทักษพร วงศ์วีระขันธ์ นิติกรปฏิบัติการนายธีระศักดิ์ วงค์กระต่าย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายอนุกูล ภูดวงดอก นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจสภาพการจ้าง  สภาพการทำงาน ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานเขตพื้นที่อำเภอเซกา จ.บึงกาฬ  จำนวน 3 แห่งดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์ปิโตรเลียม  ประกอบกิจการขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ลูกจ้างทั้งหมด 10 คน 
2. บมจ.ซีพีออลล์ (ร้านสะดวกซื้อ) มีลูกจ้างทั้งหมด 10 คน  
3. ร้านคาเฟอเมซอน (ภายในปั้มน้ำมัน) มีลูกจ้างทั้งหมดจำนวน 7 คน
จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการทั้ง 3 แห่งพบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องในเรื่องไม่จัดทำประกาศวันหยุดตามประเพณี พนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงและจะได้มีคำสั่งให้สถานประกอบกิจการ ทั้ง 3 แห่ง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ต่อไป   พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ในฐานะคณะทำงานตรวจประเมิน (มยส.)
ได้เข้าตรวจประเมิน บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ตลาดโลตัส เซกา) ตามหลักเกณฑ์การประเมินแล้วเบื้องต้นได้คะแนนการประเมินเกิน 50 คะแนน
ทั้งนี้ จะได้รายงานผลต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาให้การอนุมัติ รับรอง ต่อไป

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน