ศปข.2(ชลบุรี)ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand > มิติสร้างการรับรู้เชิงประชารัฐ อย่างต่อเนื่อง


วันที่ 12 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ชลบุรี) นายชัยวัฒน์  อางคาสัย ผอ.ศปข.2 จัดประชุมพบปะเสวนาเครือข่ายฯ "สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ" ในเขตรับผิดชอบ ศปข.2 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดปราจีนบุรี สระแก้ว) เพื่อพัฒนางานต้นแบบดีเด่นมุ่งสู่นวัตกรรม
Best practice  และขับเคลื่อนความปลอดภัย ผ่านกลไกประชารัฐ อย่างเป็นรูปธรรม มีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1 จากบริษัทต้นแบบฯ จำนวน 19 แห่ง 27  คน

ทั้งนี้ โครงการสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นฯระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในเขต 2 มีสถานประกอบกิจการสนใจสมัครเข้าคัดเลือกถึง 142 แห่ง ซึ่งจะเป็นเครื่อข่ายสร้างกระแสการขับเคลื่อนงาน
ความปลอดภัยฯ อย่างเป็นระบบและก้าวสู่มาตรฐานสากล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน