สสค.นครนายก ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)


วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายบรรจง แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ นายจิรภัทร ลือโฮ้ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และน.ส.อัชรา พัชอัย เจ้าพนักงานแรงงาน ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ให้กับสถานประกอบกิจการที่ขอการรับรองและต่ออายุการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ดังนี้

1.บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 9/5 ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ประกอบกิจการโรงเรียนสอนการบิน มีลูกจ้างรวมทั้งหมด 322 คน ชาย 188 คน หญิง 134 คน

2.บริษัท บี แอนด์ บี สตรอว์ แพค จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 125/8 ม.4 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ประกอบกิจการผลิตหลอดดูดน้ำพลาสติก มีลูกจ้างรวมทั้งหมด 120 คน ชาย 70 คน หญิง 50 คน ในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองและต่ออายุการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน