การดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2562 สสค.นครพนม


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม  ได้ดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม และโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรอย่างดี โดยเฉพาะภาคการศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคณะ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม และทีมวิทยากรด้านความปลอดภัยจากบริษัท เอ็กเซดดี้  ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย safety Thailand


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน