สสค.เพชรบุรี ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562วันที่ 17 มิ.ย.62 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบุรี และ นายโกศล  อินทรดิษฐ์  นว.แรงงานชำนาญการ ร่วมกับ คณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ตรวจเยี่ยมและประเมินผลโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด “สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2562 จำวน 9 แห่ง และรับการตรวจประเมินใน วันที่ 17 มิถุนายน 2562 จำนวน  3 แห่ง  ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
2. โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
3. โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” และเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา Safety to School ตามนโยบาย Safety Thailand


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line