สสค.นนทบุรี ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางจิรภาพร ปานะชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวลัดดาวัลย์ กิ่งแก้ว นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ เข้าตรวจประเมินโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๑ ถนนนนบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นครั้งที่ 2 คณะทำงานได้ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด พร้อมมอบหนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และแนวทางการปรับปรุงเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ  ให้โรงเรียนมีไว้ในห้องสมุดเพือการพัฒนาองค์ความรู้แก่นักเรียนตอไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน