สสค.ระนอง ตรวจประเมินตามโครงการ"สถานศึกษาปลอดภัย " ประจำปี 2562วันนี้ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุพจน์ แขกเพ็ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน​อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
ได้นำคณะทำงานตรวจประเมินตามโครงการ"สถานศึกษาปลอดภัย " ประจำปี 2562 ดังนี้
1.นายสุพจน์ แขกเพ็ง สังกัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระนอง
2.นายจตุรภัทร พูลแก้ว สังกัด สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดระนอง
3.จ่าเอกพิรพร อุลิตผล สังกัด สนง.วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
4.นางสาววารีรัตน์ พุ่มพวงทอง สังกัด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดระนอง
5.นางชไมพร อ่องสุวรรณ สังกัด ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระนอง
6.นางสาวชนาวรรณ แก้วชาวนา สังกัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระนอง​
7.นายมณูพงษ์ ณ ระนอง สังกัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระนอง
8.นายภัทราพิสิษฐ์ ถิ่นเมือง สังกัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระนอง
โดยได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานศึกษาตามเกณฑ์ ทั้งสิ้น2ส่วน 32 ตัวชี้วัด ซึ่งในวันนี้มีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินจำนวน3โรงเรียน ได้แก่ 
1.โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 15(บ้านรังแตน)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2.โรงเรียนบ้านน้ำขาว
3.โรงเรียนบ้านหินวัว
ซึ่งจากการตรวจประเมินตามตัวชี้วัดและการลงเยี่ยมพื้นที่และการสอบถามจากภาคีเครือข่ายภาคต่างๆที่ทางโรงเรียนได้เตรียมไว้ พบว่าทางโรงเรียนมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและอาศัยเครือข่ายในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในบางประเด็นที่ต้องแก้ไขทางคณะกรรมการก็ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาต่อไป

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน