สสค.นนทบุรี ตรวจโครงการรณรงค์เร่งรัดพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ เชิงรุก


วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพิมพาพร เสนสุภา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางจิรภาพร ปานะชาติ และนางสาวอรสา ทิพย์บุตร  นักวิชาการแรงงานชำนาญการตรวจโครงการรณรงค์เร่งรัดพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ เชิงรุก ในจังหวัดนนทบุรี ให้กับ

1. บริษัท เจียเม้งมาเก็ตติ้ง สนง. ใหญ่

2 บริษัท เจียเม้งมาเก็ตติ้ง ส่วนโกดังสินค้ามีลูกจ้างรวมทั้ง 2 แห่ง ประมาณ 200 คน

ในการตรวจครั้งนี้ พนักงานตรวจความปลอดภัยให้สถานประกอบกิจการปรับปรุงเรื่องดังนี้

1 ปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ ให้เป็นปัจจุบัน

2 ให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

โดยได้ให้คำแนะนำและปรับปรุง พร้อมส่งเอกสารหลักฐานหลังการให้คำแนะนำภายใน 15 วัน พร้องทั้งได้ให้คำแนะนำข้อกฏหมายความปลอดภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความเข้าใจและนำไปบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลลูกจ้างและองค์ต่อต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน