สสค.ระนอง ตรวจประเมินตามโครงการ"สถานศึกษาปลอดภัย " ประจำปี 2562


วันนี้ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายสุพจน์ แขกเพ็ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน​อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้คณะทำงานตรวจประเมินตามโครงการ"สถานศึกษาปลอดภัย " ประจำปี 2562 ดังนี้
1.นายศักร์สฤษิฏ์  หนูเอียด สังกัด อาชีวะศึกษาจังหวัดระนอง
2.นายจตุรภัทร พูลแก้ว สังกัด สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดระนอง
3.จ่าเอกพิรพร อุลิตผล สังกัด สนง.วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
4.นางสาววารีรัตน์ พุ่มพวงทอง สังกัด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดระนอง
5.นายอิทธเรศ เทียนทอง สังกัด ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระนอง
6.นางสาวชนาวรรณ แก้วชาวนา ตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ สังกัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระนอง​
7.นายมณูพงษ์ ณ ระนอง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ สังกัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระนอง
8.นายภัทราพิสิษฐ์ ถิ่นเมือง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สังกัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระนอง
โดยได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานศึกษาตามเกณฑ์ ทั้งสิ้น2ส่วน 32 ตัวชี้วัด ซึ่งในวันนี้มีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินจำนวน2โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านปากน้ำ
2.โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ
ซึ่งจากการตรวจประเมินตามตัวชี้วัดและการลงเยี่ยมพื้นที่และการสอบถามความรู้ความเข้าใจจากนักเรียนซึ่งในบางประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขทางคณะกรรมการก็ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาต่อไป

#fcfdfe;" mce_style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; background-color: #fcfdfe;">{gallery}2562/06/50389{/gallery}


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน