สสค.อุดรธานี ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สสค.อุดรธานี โดยนางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางวษมล มณีสุต              นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับ คณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ประกอบด้วย   ผู้อำนวยการ ศปร. เขต 4 อุดรธานี ผู้แทนสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4 และผู้แทน กศน.จังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ  เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้มีการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” และเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา Safety to School ตามนโยบาย Safety Thailand จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านจำปาทอง เลขที่ 7 ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีครูจำนวน 4 คน  และนักเรียน จำนวน 52 คน สมัครเข้าร่วมเป็นปีที่ 1
2.โรงเรียนบ้านโชคเจริญ เลขที่ 242 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี มีครูจำนวน 16 คน  และนักเรียน จำนวน 169 คน สมัครเข้าร่วมเป็นปีที่ 1
จากการตรวจประเมินคณะทำงานฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดให้ครบถ้วนต่อไป

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน