สสค.นครนายก ตรวจประเมิน”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562


วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก นายภาคภูมิ  คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวสกุลรัตน์ บุญปั้น เจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมิน”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 10 ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และ ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัด ตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) ม.11ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์จ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 127 คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 17 คน มีนายพิษณุ  ประกอบนา ตำแหน่ง ครู คศ.2 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย และคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

2.โรงเรียนบ้านหัวหมอน หมู3 ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 116 คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 10 คนมีนางบุญจิรา ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

การตรวจประเมินสถานศึกษาทั้งสองแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน