ตรวจประเมิน”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 สสค.นครนายก


วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก และนายภาคภูมิ  คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมิน”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ประกอบด้วยผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 10 และประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัด ตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 272 คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 13 คน มีนายสัมพันธ์ ญาณสุธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว และคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

2.โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 174 คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 11 คนมีนางเสาวรภย์  ญาณสุธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) และคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

การตรวจประเมินสถานศึกษาทั้งสองแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน