สสค.ระนอง ร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทพนักงานราชการกับการปฏิบัติราชการวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2562  นายสุพจน์ แขกเพ็ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
มอบหมายให้นายสิทธิกร ลิ่มศิลา นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทพนักงานราชการกับการปฏิบัติราชการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รุ่นที่ 3 ประกอบด้วยกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยของผู้ปฏิบัติงาน,กิจกรรมกระบวนการปรับแนวความคิด(Mindset)
เพื่อสร้างสร้างแรงจูงใจในการทำงานเชิงรุก การเสริมสร้างจิตบริการและจิตสาธารณะในการทำงานภาครัฐ,การบรรยายกฎหมายที่พนักงานตรวจแรงงานควรรู้
เทคนิคการตรวจแรงงานเบื้องต้นและการรับคำร้อง(คร.7),การบรรยายหัวข้อ ข้อควรรู้สำหรับพนักงานราชการ ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานครข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน