สสค.ระนอง ตรวจประเมินตามโครงการ"สถานศึกษาปลอดภัย " ประจำปี 2562วันนี้ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสุพจน์ แขกเพ็ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน​สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
ได้มอบหมายให้คณะทำงานตรวจประเมินตามโครงการ"สถานศึกษาปลอดภัย " ประจำปี 2562 ดังนี้
1.นายศักร์สฤษิฏ์  หนูเอียด สังกัด อาชีวะศึกษาจังหวัดระนอง
2.นายจตุรภัทร พูลแก้ว สังกัด สนง.เขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดระนอง
3.จ่าเอกพิรพร อุลิตผล สังกัด สนง.วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
4.นางสาววารีรัตน์ พุ่มพวงทอง สังกัด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดระนอง
5.นาย​เจษฎา​พร ดอนมูล​ สังกัด ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระนอง
6.นางสาวชนาวรรณ แก้วชาวนา ตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ สังกัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระนอง​
7.นายมณูพงษ์ ณ ระนอง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ สังกัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระนอง
8.นายภัทราพิสิษฐ์ ถิ่นเมือง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สังกัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระนอง
โดยได้ดำเนินการตรวจประเมินโรงเรียน​บ้านภูเขาทอง​ ตามเกณฑ์ประเมิน 2 ส่วน 32 ตัวชี้วัด​ ซึ่งจากการตรวจประเมินตามตัวชี้วัดและการลงเยี่ยมพื้นที่และการสอบถามความรู้ความเข้าใจจากนักเรียนซึ่งในบางประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขทางคณะกรรมการก็ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาต่อไปข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน