สสค.พิษณุโลก ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2562 โดยมีนายพิพัฒน์ เอภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมนำกล่าวถวายคำปฏิญาณตนประกาศแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จำนวน 5 แห่ง และสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินโรงงานสีขาว จำนวน 44 แห่ง โดยมีกลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลกข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line