สสค.อำนาจเจริญ : ตรวจคุ้มครองแรงงานตามนโยบายเร่งด่วน และตรวจประเมินโครงการโรงงานสีขาว


วันนี้ ( 23 กรกฎาคม 2562) สสค.อำานาจเจริญ โดยนายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อำานาจเจริญ มอบหมายให้นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำานาญการ และนายพงษ์สวัสดิ์ คำามุลตรี เจ้า หน้าที่ธุรการ ดำาเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน ตามนโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน (นโยบายเร่งด่วน Agenda Based), ตรวจประเมินโครงการโรงงานสีขาว ในพื้นที่ อำาเภอเมือง จังหวัดอำานาจเจริญ ซึ่งมีผลการตรวจดังนี้ 1. บริษัท โตโยต้าอำานาจเจริญ จำากัด ประกอบกิจการจำาหน่ายอะไหล่รถยนต์และบริการหลังการขาย มีลูกจ้าง 11 คน 2. บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำากัด สาขา 00002 (อำานาจเจริญ) ประกอบกิจการบริการหลังการขายรถยนต์ยี่ห้อ CHEVROLET มีลูกจ้างทั้งหมด 7 คน 3. ร้าน ทีพี ยางยนต์ ประกอบกิจการจำาหน่ายยางรถยนต์,ล้อแม๊กซ์ และ ฟิล์ม มีลูกจ้างทั้งหมด 3 คน 4. ร้านจันทะเพชรยางยนต์ ประกอบกิจการจำาหน่ายยางรถยนต์และซ่อมรถยนต์ มี ลูกจ้างทั้งหมด 7 คน ผลปรากฎว่า การตรวจคุ้มครองแรงงาน (นโยบายเร่งด่วน) ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก, แรงงาน บังคับ พนักงานตรวจแรงงานออกคำาสั่ง ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน จำานวน 1 คำาสั่ง, จัดให้มี ทะเบียนลูกจ้าง, ทะเบียนค่าจ้าง, ทะเบียนเวลาทำางาน จำานวน 2 คำาสั่ง, จัดให้มีวันหยุดตามประเพณี จำานวน 1 คำา สั่ง ส่งเสริมและแนะนำาหลักการแนวปฎิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) จำานวน 4 แห่ง การตรวจประเมินโครงการโรงงานสีขาว ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 3 ทั้งหมด 4 แห่ง


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน