สสค.ระนอง ออกตรวจสถานประกอบกิจการด้านคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานฯวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 15.45 น. นายสุพจน์​ แขก​เพ็ง​ นักวิชาการ​แรงงาน​ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการ​และ​คุ้มครอง​แรงงาน​จังหวัดระนอง
มอบหมายให้นายธีรวุฒิ วิจิตรแสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางณัตยา ธรรมรัตน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นายสิทธิกร ลิ่มศิลา นักวิชาการแรงงาน
และนายสมมิต มุกดา เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมา ออกตรวจสถานประกอบกิจการด้านคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Labour Practices : GLP)
ให้แก่สถานประกอบกิจการนำไปใช้บริหารจัดการสภาพการจ้างให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานทีดี และส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด
พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน 9 แห่ง ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงานได้ให้คำแนะนำ ชี้แจง
และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม และช่องทางการติดต่อหน่วยงานผ่านระบบ QR Code ให้แก่สถานประกอบกิจการและลูกจ้างรับทราบด้วย

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน