สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชา


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 – 12.00 น. ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี เป็นประธาน เปิดโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำาปี 2562 ณ วัดเกาะเกรียง หมู่ที่ 5 ตำาบลบางคูวัด อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมดำาเนินการ ทั้งนี้ นายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีการ ให้ความรู้และให้คำาปรึกษา พร้อมแจกเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานให้กับประชาชน

{gallery}2562/07/50906{/gallery}


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน