สสค.ปทุมธานี จัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562


วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสมภพ ปราบณรงค์ ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงแรงงาน ได้เป็น ประธานเปิดอบรมโครงการสร้างการรับรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ บรรยายให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน ถึงความสำาคัญในการสร้างการรับรู้ เพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของ สถานประกอบกิจการ มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายแรงงานสามารถนำาไปปฏิบัติต่อลูกจ้างในสถาน ประกอบกิจการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และภาคบ่าย มีการบรรยายการจัดสวัสดิการและบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ วิทยากรโดยนายอำานวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำานวย การ กองสวัสดิการแรงงาน ซึ่งมีนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการและตัวแทนนายจ้างในจังหวัด ปทุมธานี เข้ารับการอบรม จำานวน 100 คน

{gallery}2562/07/50908{/gallery}


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน